يگانه كلهر

  • متولد ١٣٦٣ (ليسانس كارگرداني تئاتر)
  • فراگيري پيانو از سال ٧١ زير نظر خانوم مهشيد تولايي ( از شاگردان آقاي مليك اصلانيان).
  • فراگیری تنبک از سال ۹۰-۸۶ تحت نظر خانم آذرنوش خدامي و خانم گوهرناز مسايلي.
  • وی از سال ٩٢ مشغول به تدريس پيانو و ارف میباشد.